UOFD ULUSLARARASI OMURİLİK FELÇLİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1- Derneğin Adı: “Uluslararası Omurilik Felçlileri Derneği”dir.

Derneğin merkezi Ankara’dır.

Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.

Derneğin Faaliyet Konusu

Madde 2- Konusu: Uluslararası Omurilik Felçlileri Derneği, öncelikle Ankara’da yaşayan özürlüler olmak üzere tüm Türkiye’deki özürlülerin yaşama dahil edilmesi için her türlü tıbbi, mesleki, ekonomik ve sosyal rehabilitasyon hizmetleri veren, onların ekonomik, sosyal sorunlarının çözümü için idari yasal girişimlerde bulunan bir dernektir. Dernek bu sorunların çözümü kapsamında gerektiği hallerde bireysel, gerektiği hallerde kamusal ölçekte çözümler üretir. Bu amaç için ilgili yasaların uygun gördüğü tüm kamu ve özel kurum ve kuruluşlarla, vakıf ve derneklerle iş birliği yapar. Amacına uygun federasyonlar kurar, kurulmuş olanlara katılır veya ayrılır. Yine benzer şekilde ulusal ve uluslar arası platformlar kurar, katılır ve ayrılır. Amaç ve çalışma konularını gerçekleştirecek mali kaynaklar sağlar. Bu yolla oluşturulacak her türlü proje ile alan çalışmasını yapar. Bu doğrultuda, ortaklıklar, iktisadi işletmeler ve sandıklar kurar. Yine kurulmuş olan iktisadi işletmelere ortak olabilir, ayrılabilir. Mevcut iktisadi işletmenin faaliyetine son verebilir.

Amaçları Gerçekleştirme Şekilleri

Madde 3: Uluslararası Omurilik Felçlileri Derneği, 2. maddede belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek için;

3.1- Yazılı, görsel ve elektronik medya olanaklarını kullanarak Türkiye’deki özürlülerin tespiti için çalışır. Gerekli izinlerin alınması koşuluyla ulusal ve uluslararası kongreler, bilimsel konferans, kurs, seminer, sempozyum ve benzeri bilimsel, yönetsel ve sosyal toplantılar düzenler. İlgili Türk ve/veya yabancı otoriteleri bu faaliyetlere davet eder. Yurt içinde ve dışında konusu ve amacı ile ilgili diğer dernek, kurum ve kuruluşlarla ilişkiler kurar. İlgili tüm yasal mevzuata uymak koşuluyla uluslararası dernek, kurum ve kuruluşlara üye olur, işbirliği yapar.

3.2- Dernek, gerek kendisine yapılan ayni ve nakdi bağışlar ve gerekse de Yardım Toplama Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında topladığı yardımlar yoluyla ve olanakları ölçüsünde özürlülerin gıda, giyim, ilaç, tıbbi sarf malzemesi, teşhis, tetkik ve tedavi hizmetlerinin sağlanması, onlara eğitim bursu temin edilebilmesi konularında hizmetler sağlar.

3.3- Dernek, her tür özür grubunun daha kaliteli bir yaşam sürebilmesi için kentsel çevrenin ve her türlü mimari unsurun özürlülerin ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde düzenlenmesi için gereken araştırmaları yapar, yaptırır, bilimsel çalışmalardan yararlanır, bu çalışmalara katkıda bulunur.

3.4- Özürlülerin yaşam kalitelerinin artırılması için her türlü araç gerecin geliştirilmesi, yaygınlaştırılması, bu araç ve gerecin sosyal güvenlik sistemleri tarafından ihtiyaç sahiplerine temini için kamuoyu oluşturur, bu alandaki araştırmaları teşvik eder, destekler.

3.5- Gerek özürlülerin faydalanarak bireysel gelişimlerini sağlamaları ve gerekse de özürlü sorunlarının toplum gündemine taşınmasına ve çözüm için kamuoyu yaratılmasına yönelik olarak sportif etkinlikler, sergiler, turnuvalar, yarışlar veya bu tür organizasyonlar düzenler.

3.6- Dernek, gereksinimlerini karşılamak ve amaçlarını gerçekleştirmek üzere taşınmazlara sahip olabilir, açık ve kapalı spor alanları, saha, tesis ve sosyal tesisler, eğlendirici ve boş zamanları değerlendirici lokal, konaklama tesisleri satın alır, yapar, kiraya verir, işletir. Bu tesislerden üyelerin ve konukların amaca uygun şekilde olanaklar ölçüsünde yararlanmalarına sunar.

3.7- Dernek, gerek rehabilitasyon ve gerekse de derneğin amaç ve konusunu gerçekleştirmek üzere (yasal müracaatlar yapıldıktan sonra, izin almak suretiyle) ekonomik gelir elde etmek amacıyla; tekstil, konfeksiyon, elektronik, makine, gıda, tıbbi sarf malzemeleri, tarımsal ürün, ortopedik gereçler, koruyucu hekimlik ekipmanları, kozmetik ürünleri, temizlik ve hijyen maddeleri, montaj ve reklam ürünleri atölyeleri kurar. Barınma, bilişim, turizm, seyahat, medya, sanat, spor, eğitim, muhasebe, reklam ve pazarlama vb. hizmet üniteleri kurar.

3.8- Dernek, amacının gerçekleşmesi için ilgili kanunların hükümleri kapsamında gerekli gayrimenkullere sahip olur, kiralar, kiraya verir. satın alır, gerekirse satar.

3.9- Dernek, özürlülerin rehabilitasyonu, derneğin tanıtımı ve özürlülerin sorunlarına kamuoyu yaratmak amacıyla tiyatro, müzik, resim, el sanatları ve halk oyunları gibi faaliyetlerde bulunur. Bu amaçla kurslar açar eğitim verir. Ayrıca bilgisayar, muhasebe, okuma-yazma, diksiyon, drama vb. her türlü mesleki, sosyal ve kültürel rehabilitasyon kursları açar.

3.10- Dernek hizmet ve faaliyet alanlarındaki her türlü tıbbi, hukuki, mesleki, ekonomik, sosyal bilginin yayılması, gelişme ve değişimler konusunda üyelerin, konuya taraf kesimlerin ve kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla dergi, broşür, bülten ve kitaplar yayınlar, web sitesi kurar, TV ve radyo programları yapar, görsel materyaller hazırlar, hazırlatır ve yayınlatır. Türk ve yabancı yazarların eserlerinden faydalı gördüklerinin yayın hakkını alır, gerekirse tercüme eder, yayınlar.

3.11- Dernek, gerekli izinlerin alınması koşuluyla özürlülerin tedavi ve rehabilitasyon ile yeniden topluma kazandırılacağı rehabilitasyon merkezi kurar, yönetir, mevcutlarına her yönden yardımcı olur. Bu konuda hizmet veren sağlık kuruluşuyla her türlü işbirliği ve ortak çalışmayı yapar.

3.12- Alanlarında bilimsel araştırma ve diğer çalışmaları yapanları destekler. Araştırmacıları teşvik edici yarışmalar yapar, burslar ve ödüller verir.

3.13 - Özürlülerin ve özürlü üyelerinin ailelerinin olanaklar ölçüsünde sağlık kontrollerini düzenli kılmak için ilgili kurum, kuruluş ve kişilerle gerekli protokoller ve sözleşmeler yapar, seminerler, sempozyumlar, paneller düzenler, tetkik, takip, tedavi ünitesi oluşturur. Koruyucu ve/veya izleyici hekimlik alanını yaygınlaştırıcı faaliyetlerde bulunur.

3.14- Dernek özürlülerin tıbbi, mesleki, ekonomik, yasal, sosyal hakları konusunda idari girişimlerde bulunur, gerektiğinde her türlü yasal başvurularda bulunur, davalar açar. Açılmış davalara katılır.

3.15- Konusu ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, dernek, vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere ve yetkili organlarının kararı ile plâtformlar oluşturabilir.

3.16- Amaçlarını gerçekleştirmek üzere, yasal koşulları yerine getirerek ve gerekli bildirimde bulunmak şartıyla yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan aynî ve nakdî yardım alabilir.

3.17- Kanunlara aykırı olmamak şartıyla; amacını gerçekleştirmek üzere, uluslararası faaliyette veya işbirliğinde bulunabilir, yurt dışında temsilcilik veya şube açabilir, yurt dışında dernek veya üst kuruluş kurabilir veya yurt dışında kurulmuş dernek veya kuruluşlara katılabilirler.

3.18- Amaçlarını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, siyasi partilerden, işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım alabilir ve siyasi partiler hariç adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunabilir. Bunun yanında 5072 sayılı kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütebilir.

3.19- Dernek, amaçlarını gerçekleştirmek, hizmetlerini yaygınlaştırmak ve ülke genelinde kamu menfaatini sağlamak üzere şubeler kurabilir. Şube kurmayla ilgili olarak genel kuruldan alınacak yetki doğrultusunda ve dernekler kanunu ve diğer ilgili mevzuat kapsamında yönetim kurulu gerekli yetkilendirmeleri yapar.

3.20- Dernek amaçlarını gerçekleştirmek üzere, gerekli gördüğü yerlerde, gerekli bildirimleri yapmak şartıyla temsilcilik açabilir. Kurulacak olan bu temsilciliklerin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından mülki idare amirine bildirilir. Temsilcilikler sadece Genel Merkez tarafından açılabilir.

3.21- Amacı gerçekleştirmek üzere sağlanan kârı üyelerine paylaştırmamak, gelir, faiz veya başka adlarla üyelerine aktarmamak şartıyla üyelerinin yiyecek, giyecek, tıbbi malzeme, yakacak malzeme gibi her türlü zarurî ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurabilir. Bu sandıkların çalışma esasları Dernekler Kanunu ve ilgili Yönetmeliklerin dışında olamaz.

3.22- Dernek gelirinin en az %80 ini belirtilen amaçlar doğrultusunda harcamak zorundadır.

Madde 4-       Derneğin Kurucu Üyeleri:

Adı Soyadı:                         Uyruğu:                  Mesleği:           İlçesi:

Yıldırım YILMAZOĞLU             T.C.                       Emekli             Yenimahalle

Kurtuluş Erdem TOPLU          T.C.                       Emekli             Sincan

Yalçın YETİK                          T.C.                       Serbest            Polatlı

Memnune UZUN                    T.C.                       Memur             Yenimahalle

Bekir ERDOĞMUŞ                  T.C.                       Memur             Yenimahalle

Sevinç YILMAZOĞLU              T.C.                       Serbest            Yenimahalle

Ezgi KUTLUCAN                     T.C.                        İşçi                  Yenimahalle

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Madde 5- Türk Medeni kanununun tanımladığı ve Mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Dernek Yönetim Kurulu gerekli gördüğünde üyeleri arasından onursal üyelik ihdas edebilir, danışma kurulu kurabilir, bilimsel ve teknik heyet oluşturabilir.

Derneğin şubesi açıldığında yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir.  

Üyelikten Çıkma

Madde 6- Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Üyelikten Çıkarılma

Madde 7- Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller:

7.1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

7.2-Üyeliğe müracaatlarında üyelik bilgi formunda gerçeğe uymayan beyanda bulunulduğunun tespiti,

7.3- Üyenin Yönetim kurulunun yazılı ikazlarına rağmen iki yıl aidatını ödememesi,

7.4- Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,

7.5- Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak ve /veya Dernekler kanununda belirtilen sebeplerle derneğe üye olamama durumunun sonradan tespit edilmesi,

7.6- Söz ve /veya yazı ile derneği toplum önünde haksız olarak küçük düşürücü asılsız haber ve fikir yayan, derneğin konu ve amacına aykırı faaliyetlerde bulunan üyeler, dernek üyelerinin veya yönetim Kurulu’nun onayı ile üyelikten çıkarılır.

7.7- Derneğin genel düzenini bozan, itibarına zarar veren olumsuz tutum ve davranışları ile diğer dernek üyelerini, gönüllülerini ve/veya ziyaretçilerini rahatsız eden her türlü mütecaviz davranış ve konuşmalarda bulunmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir. Ancak üyelikten çıkarma kararı ilk olağan ya da olağanüstü genel kurulda onaylanmak zorundadır.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Dernek Organları

Madde 8-Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

1-Genel kurul,

2-Yönetim Kurulu,

3-Denetim Kurulu,

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü

Madde 9-Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden; şubenin doğal delegeleri ile şubede kayıtlı üyeler tarafından seçilmiş delegelerden oluşur.

Genel kurul;

9.1- Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

9.2- Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

9.3- Olağan genel kurul, 3 yılda bir,Nisan ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır.

9.4- Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

9.5- Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; kayıtlı üyelerden %30’nun noter tasdikli yazılı tebliğ ile başvurusu üzerine sulh hakimi, genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı Usulü

9.6- Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

9.7- Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

9.8- Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü ve Tüzük Tadilatı Koşulları

9.9- Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

9.10- Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

9.11- Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

9.12- Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

9.13- Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

9.14- Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

9.15- Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların genel kurul başlamadan önce sunulması halinde gündeme alınması zorunludur.

9.16- Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

9.17- Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 10-Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada,  genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Ancak, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 11-Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

11.1- Dernek organlarının seçilmesi,

11.2- Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

11.3- Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

11.4- Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

11.5- Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,

11.6- Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,

11.7- Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

11.8- Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

11.9- Dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

11.10- Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,

11.11- Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen şube ile ilgili işlemlerin yürütülmesi husunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

11.12- Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

11.13- Derneğin vakıf kurması,

11.14- Derneğin fesih edilmesi,

11.15- Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

11.16- Derneğin en yetkili organı olarakderneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,

11.17- Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 12- Yönetim Kurulu yedi asıl ve yedi yedeküye olarak genel kurulca seçilir.

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’yi belirler.

Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

12.1- Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,

12.2- Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

12.3- Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,

12.4- Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, şubelerde Merkez adına edinilecek taşınmaz malların alımı ya da satımı için gereken hallerde şube yönetimlerinin belirleyeceği kişi veya kişilere işlem yapmak konusunda yetki vermek, edinilen bu taşınmazları, tapuya tescil ettirildikten sonra ki en geç bir ay içerisinde mülki idare amirliğine bildirmek, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, ayni haklar tesis ettirmek,

12.5- Genel kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

12.6- Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak ve/veya görevlendireceği üyeler veya bilirkişiler vasıtasıyla Şubelerin çalışma ve faaliyetlerini incelemek/inceletmek, yapılan bu incelemelerle ilgili olarak yönetim kuruluna bilgi vermek, yapılan veya yaptırılan incelemelerde usulsüzlük, tüzük ilkelerine aykırı harekette bulunduğu ya da dernek tüzüğünde belirtilen hizmetleri yerine getirmediği, dernek kaynak ve imkanlarını etkin kullanmadığı, tespit edilen şube ve/veya şubelerle ilgili olarak genel kurula kapatılma önergesi vermek, ayrıca yasal kovuşturma gerektiren hallerde gerekli kurumlara şubelerle ilgili yapılacak olan yasal işlemler konusunda müracaatta bulunmak.

12.7- Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,

12.8- Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

12.9- Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilânço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  toplandığında genel kurula sunmak,

12.10- Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

12.11- Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,

12.12- Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,

12.13- Dernek tüzüğü ve mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

12.14- Derneğin yapacağı her türlü yayının sorumlusunu ve editörünü görevlendirmek.

Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 13-Denetim Kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

Derneğin Gelir Kaynakları

Madde 14-Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

14.1- Giriş aidatı ve Üye aidatı:Giriş Aidatı 60 (atmış) Tl ve  Üyelerden üyeliklerinin devamı süresince yıllık 60 (atmış) Tl ödenti alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye   genel  kurulu yetkilidir,

14.2- Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,

14.3- Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

14.4- Dernek taşınır ve taşınmaz malları ile haklarının işletilmesinden ya da kiraya verilmesinden sağlanan gelirler ile menkul değerler gelirleri,

14.5- Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

14.6- Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,

14.7- Diğer gelirler.  

Derneğin dış ülkelerdeki gerçek veya tüzel kişilerden veya diğer kuruluşlardan yardım alması Dernekler Kanunu çerçevesinde olur.

Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler *

Madde 15-Defter tutma esasları;

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanabilir.

4-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-(a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda her yılsonunda (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

Madde 16- Gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Mükerrer teşkil etmemesi için dekont veya hesap özetinde ki tarih, isim ve miktar belirtilmek suretiyle geliri (aidat veya bağış ) oluşturan kişi veya kuruluşa ayrıca “Alındı Belgesi” düzenlenerek verilebilir.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi

Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi “ dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, onbeş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.

Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.

Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Beyanname Verilmesi

Madde 17- Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yılsonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir.

Bildirim Yükümlülüğü

Madde 18-Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstügenel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3 te sunulan)  “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine bildirilir:

Genel kurul sonuç bildirimine;

18.1- Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,

18.2- Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği,

Eklenir.

Taşınmazların Bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.

Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim

Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK-23’de gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

Değişikliklerin Bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Derneğin İç Denetimi

Madde 19- Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Derneğin Borçlanma Usulleri 

Madde 20- Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Derneğin Şubelerinin Kuruluşu

Madde 21- Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

Şube kurucularının şubenin açılacağı yerde en az 6 (altı) aydan beri ikamet etmeleri zorunludur.

Şubelerin Görev ve Yetkileri

Madde 22- Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler

Madde 23- Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulu’dur.

Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim kurulu, yedi asıl ve yedi yedek, denetim kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir.

Şubenin feshine şube Genel Kurulu karar verir. Şube ve/veya şubelerin tasfiyesi halinde edinilmiş taşınır ve taşınmaz mallar genel merkeze bırakılır.

Şube Yönetim Kurulu yıllık çalışma raporu ile bilanço ve gelir-gider hesabını, gelecek döneme ait bütçeyi hazırlamak ve genel kurula sunmakla sorumludur. Bu oran şube yönetiminin teklifi ve merkez Yönetim Kurulu’nun onayı ile değiştirilebilir.

Şubenin bulunduğu bölgede Merkez adına edinilecek taşınmaz malların alımı ya da satımı için gerektiği hallerde genel merkez yönetimden yönetim kurulundaki kişi veya kişiler için yetki alır.

Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şube’de de uygulanır.

Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği

Madde 24- Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını Genel Merkez’in genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.

Şubelerin olağan genel kurulu, 3 yılda bir, Ekim ayı içersinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır.

Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.

Şubeler, genel merkez genel kurulunda seçimlik ve doğal delegelerle temsil edilir. Şubelerin yönetim ve denetim kurulu başkanları doğal delege olarak, şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan üye sayısı 10‘dan fazla veya toplam üye sayısı 20’ den az ise bu üyeler içinde bir olmak üzere seçilecek delegeler de seçimlik delege olarak, şubeyi temsilen genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.

Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Şube yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.

Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar, genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

Temsilcilik Açma

Madde 25- Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Madde 26- Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

Madde 27- Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adının başında “Tasfiye Halinde ” Uluslararası Omurilik Felçliler Derneği ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para,  mal ve hakları, “.......” devredilir. Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Hüküm Eksikliği

Madde 28- Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

GEÇİCİ YÖNETİM KURULU

BAŞKAN

Yıldırım YILMAZOĞLU

Nüfus Kayıt: İstanbul,Fatih T.C. Erkek Emekli

Baba adı:M.Yaşar Anne adı:S.Gülçehre Doğum Tarihi: 11.11.1966 D.Yeri:Ankara

Adres: Ahmet Taner Kışlalı Cad.Atabilge Sit.5.blok Dai:21 Çayyolu/ANKARA

II BAŞKAN

Kurtuluş Erdem TOPLU

Nüfus Kayıt: Ankara,Polatlı T.C. Erkek Emekli

Baba adı:Ender Anne adı:Gülhan Doğum Tarihi: 30.10.1977 D.Yeri:Ankara

Adres: Akşemsettin Mah.Kızılırmak Sok.Bayhan Apt.No:59/1 Sincan/Ankara

II BAŞKAN

Yalçın YETİK

Nüfus Kayıt: Ankara,Polatlı T.C. Erkek Serbest

Baba adı:Mürsel Anne adı:Emine Doğum Tarihi: 20.08.1981 D.Yeri:Ankara

Adres: Cumhuriyet Mah.Selçuk Cad.No:59/3 Polatlı/Ankara

MUHASİP ÜYE

Ezgi KUTLUCAN

Nüfus Kayıt:  Şereflikoçhisar T.C. Kadın İşçi

Baba adı:Nihat Anne adı:Memnune Doğum Tarihi: 06.09.1987 D.Yeri:Ankara

Adres: Yeniçağ Mah.Damladoğ Sok.No:1/5 Yenimahalle/Ankara

ÜYE

Memnune UZUN

Nüfus Kayıt: Rize Pazar T.C. Kadın Memur

Baba adı:Hasan Anne adı:Semra Doğum Tarihi: 23.08.1965 D.Yeri:Ankara

Adres: Yeniçağ Mah.Damladoğ Sok.No:1/5 Yenimahalle/Ankara

ÜYE

Bekir ERDOĞMUŞ

Nüfus Kayıt: Ankara T.C. Erkek Memur

Baba adı:Mehmet Anne adı:Türkan Doğum Tarihi: 13.03.1966 D.Yeri:Ankara

Adres: Ostim Mah.26.Cad.74.Sok.Safirkent Sit. No:65/21 F Blok Yenimahalle/Ankara

ÜYE

Sevinç YILMAZOĞLU

Nüfus Kayıt: İstanbul,Fatih T.C. Kadın Serbest

Baba adı:Nusrat Anne adı:Perihan Doğum Tarihi: 09.03.1968 D.Yeri:Ankara

Adres: Ahmet Taner Kışlalı Cad.Atabilge Sit.5.blok Dai:21 Çayyolu/ANKARA

 

Bu tüzük 28 (Yirmisekiz) maddeden ibarettir.

UOFD.org.tr Gelin, Engelleri Birlikte Kaldıralım